Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Székelyföldi Tehetségsegítő TanácsAdy Endre-ösztöndíj a tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő VI–XII. osztályos tanulók támogatására (2023–2024-es tanév)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023–2024. évi cselekvési programja alapján pályázatot hirdet a határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatására.

I. Szakmai indoklás: A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II. A pályázat célja: Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, VI–XII. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára, annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul folytathassák tanulmányaikat.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 33.700.000 Ft, azaz harminchárommillió-hétszázezer forint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklete, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20/9/10 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája: A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás: 100.000 Ft-nak megfelelő lej/tanuló a 2023–2024-es tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak: Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2023–2024-es tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2024. március.

VI. Ösztöndíjak száma: 174 ösztöndíj, amelyből 87-et a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-23 pályázat keretén belül, 87-et pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

VII. Pályázók köre: A pályázatot a romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, VI–XII. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából. A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsnál a Brassó, Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megyei lakhelyű tanulók pályázhatnak.

VIII. A pályázat feltételei: A pályázatot kizárólag olyan, a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

 1. kiemelkedően tehetséges
  Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
  a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2022–2023-as tanévben,
  b./ megyei 1–2., vagy országos 1–4., vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2022/2023-as tanévben,
  c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
                és
 2. szociálisan hátrányos helyzetű
  Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
  a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
  b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal elő,
  c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 1), 2) pontban rögzített helyzetekről az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

IX. A pályázat formai követelményei: A pályázatnak az alábbi hivatalos dokumentumokat kell tartalmaznia, 1 eredeti (adott dokumentumoknál másolati) példányban:

1. Pályázati adatlap (Kérjük, elektronikusan kitölteni, majd aláírások nélkül a PDF állományt elküldeni az  e-mail címre, a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsnak leadandó pályázatok esetében. Az elküldött állomány megnevezése tartalmazza a pályázó nevét.) A benyújtott pályázat csak így tekinthető teljesnek. Az elektronikus kitöltést Adobe Acrobat Reader program segítségével lehet kivitelezni, az üres mezőkbe kattintva beírható a szükséges szöveg, számadat, illetve kijelölhetőek a választott opciók (a PDF állományt nem a böngészőben, hanem külön az Adobe Acrobat Reader-ben kell megnyitni). Az elektronikusan kitöltött adatlapot egy példányban kinyomtatva és aláírva kell postai úton is elküldeni A4-es méretű levélborítékban, a további mellékletekkel együtt. Kérjük, a borítékon zárójelben külön tüntessék fel a pályázó teljes nevét is.

2. A 2023–2024-es tanév iskolalátogatási igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.

3. A 2022–2023-as tanév év végi bizonyítványának (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.

4. A pályázati adatlapon feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok egy másolati példánya. (A pályázathoz az oklevelek és egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolatait szükséges benyújtani. Az eredeti okleveleket, dokumentumokat kérjük megőrizni!)

5. Indokolt esetben: egy Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal stb.) fénymásolatait egy példányban.

6. Az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet). A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt, zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak egy eredeti példányban.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó korábban részesült-e Ady Endre-ösztöndíjban.

8. A pályázó tanuló szüleinek/ gyámjának pályázati adatlapon feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):

 munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat;

– utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló okirat stb.;

– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.

9. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékkal élő családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat egy másolati példánya; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget. (A betegséget, fogyatékosságot nem szükséges eredeti dokumentummal igazolni, az igazoló okirat egy másolati példányának pályázathoz való csatolása is megfelelő.)

10. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapon megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának egy másolati példánya (14 év alatti tanulók esetében a születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, amennyiben: nem felel meg a pályázati kiírásnak, a pályázat során valótlan adatot közöl, határidőn túl kerül benyújtásra, az adatlap kitöltése hiányos, illetve hiányzik elektronikus változata, kötelező mellékletek hiányoznak.

X. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 30., csütörtök 24:00 óra (a postabélyegző dátuma, illetve az elektronikus űrlap beküldésének dátuma). A határidőn túl érkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázati adatlapot elektronikusan, a pályázati csomagot postai úton a pályázat kiíróinak alábbi címére szükséges elküldeni: a Brassó, Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megyei lakhelyű tanulók pályázatait az alábbi postacímére:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
520014 Sfantu Gheorghe
str. Bisericii nr. 1A
jud. Covasna

XII. A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje: A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok esetében a Tanács vezetői és felkért tagjai végzik a kiértékelést. Javaslataikat 2024. január 15.-ig továbbítják a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás elektronikus úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető lesz a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács honlapján is.

XIII. Szerződéskötés: A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az NKTK iránymutatása szerint.

XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése: A banki átutalás várható időpontja 2024. márciusa. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2024. május 31.-ig szakmai beszámolót benyújtani.

XV. További információk: A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

E-mail cím:
Facebook-oldalhttps://www.facebook.com/SZ.T.T.2018
Telefon: 0744/616.449

Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.